Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden
28 Mayıs 2019, 11:31

Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden

İlçemize bağlı muhtelif köylerin beton yol yapım işi birim fiyat üzerinden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir

Madde 1 – İdarenin; Adı : Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Adresi : Salih Sinirlioğlu Caddesi Hükümet Konağı Kat: 1 GÖRELE/GİRESUN Telefon Nosu : 0 454 513 60 88 - 513 10 27 Fax Nosu : 0 454 513 60 88 Madde 2 – İhale Konusu Yapım İşinin; Adı : Giresun İl-Görele İlçesi Muhtelif Köy Yolları (Akharman, Aralıkoz, Ardıç, Ataköy, Aydınlar, Bayazıt, Beşirli, Boğalı, Burunucu, Çatak, Çalış, Çiftlik, Daylı, Esenli, Esenyurt, Güneyköy, Gültepe, Güvendik, Haydarlı, Hamzalı, İsmailbeyli, Karaburun, Karakeş, Karadere, Karlıbel, Kuşçulu, Maksutlu, Önerli, Sağlık, Seferli, Sofulu, Soğukpınar, Şafaklı, Taşlık, Tepeköy, Terziali, Türkelli, Umutlu, Yalıköy, Yeğenli, Yeşildere köyleri ve 61 KKN numaralı haramlı-sekü dikmen-menteşe grup yoluna) beton yol yapım işi, Niteliği : Yapım İşi Türü : Beton yol inşaatı yapım işleri. Miktarı : İhale dokümanındaki Beton Yol Teknik Şartnamesi ile İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafından düzenlenen Beton Yol Metrajlarında belirtilen ve aşağıda isimleri yazılı olan; Akharman, Aralıkoz, Ardıç, Ataköy, Aydınlar, Bayazıt, Beşirli, Boğalı, Burunucu, Çatak, Çalış, Çiftlik, Daylı, Esenli, Esenyurt, Güneyköy, Gültepe, Güvendik, Haydarlı, Hamzalı, İsmailbeyli, Karaburun, Karakeş, Karadere, Karlıbel, Kuşçulu, Maksutlu, Önerli, Sağlık, Seferli, Sofulu, Soğukpınar, Şafaklı, Taşlık, Tepeköy, Terziali, Türkelli, Umutlu, Yalıköy, Yeğenli, Yeşildere köyleri ve 61 KKN numaralı haramlı-sekü dikmen-menteşe grup yoluna 4.104.00 m³ hazır betonun 5,00 mt. genişliğinde, 0,15 m. kalınlığında C 20/25 doz demirsiz hazır betonun ahşap seri kalıp kullanılarak usulüne uygun olarak dökülmesi işidir. Hazır beton dökülmesi esnasında yüklenici tarafından yeterli personel görevlendirilecek ve mastar çekme işini yapacaklardır. Yapılacak çalışmalar esnasında gerekli olacak her türlü araç-gereç ve iş makinesi yüklenici tarafından karşılanacaktır. İhale usulü: Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 nci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İşin Yapılacağı Yer : Giresun İli -Görele İlçesi Akharman, Aralıkoz, Ardıç, Ataköy, Aydınlar, Bayazıt, Beşirli, Boğalı, Burunucu, Çatak, Çalış, Çiftlik, Daylı, Esenli, Esenyurt, Güneyköy, Gültepe, Güvendik, Haydarlı, Hamzalı, İsmailbeyli, Karaburun, Karakeş, Karadere, Karlıbel, Kuşçulu, Maksutlu, Önerli, Sağlık, Seferli, Sofulu, Soğukpınar, Şafaklı, Taşlık, Tepeköy, Terziali, Türkelli, Umutlu, Yalıköy, Yeğenli, Yeşildere köyleri ve 61 KKN numaralı haramlı-sekü dikmen-menteşe grup yoluna, İşe Başlama ve Bitirme Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliği tarihinden itibaren (10) On takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işlere başlanacaktır. İşin Süresi :Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren (60) altmış takvim günüdür. Madde 3 – İhalenin ; Yapılacağı Yer: Görele Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Kat:2 GÖRELE/ GİRESUN İhalenin Tarih ve Saati: 27/05/2019 – Saat 10.00 Madde 4 – İhalelere Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kuralları: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. Gerçek kişi olması halinde,ilk ilan veya ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içeresinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu, Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat, İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekil ve içeriği bu şartnamede belirtilen İş Ortaklığı Beyannamesi Bu Şartnamede istenilmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler (nüfus cüzdanı sureti), Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen İhale konusu iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/VIII-IX- X - XI - XII ve XIII- grubu işler ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/VIII-IX- X - XI - XII ve XIII- grubu işler söz konusu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir. İş Deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi Bölümüdür. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; İstekli, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, âdeti, özellikleri belirtilen yapı araçlarını iş yerinde bulundurmak zorundadır. Yapı araçları taahhütnamesi verilecektir. Adet Cinsi Özellikleri Taahhüt / Kendi Malı 5 Kamyon (Mikser) Yükleniciye ait veya kiralık olduğuna dair belge, İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden ( EN AZ BİR SAAT ) önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslı görülen belgelerin örneklerini vermek zorundadır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Kumyalı Mah. Mebus Şevket Bey Cad. Özel İdare Binası Kat:2 No:5 GÖRELE/GİRESUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale Doküman satış bedeli: 500,00 (Beşyüz) TL.dir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Teklifler ihale saatine kadar Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Kaymakamlık Toplantı Salonu Hükümet Konağı Kat:2 Görele/GİRESUN adresine elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’nden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. İdare (Görele Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR. T.C. GÖRELE KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği

Haberi Ekleyen:

Bu haber 685 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Görele

ÇAVUŞLU DA ÇÖP TESİSİ ZULMÜ BAŞLAYALI BÖLGE HALKI PERİŞAN

ÇAVUŞLU DA ÇÖP TESİSİ ZULMÜ BAŞLAYALI BÖLGE HALKI PERİŞAN İlk çöplerin toplanarak adına tesis dedikleri taş ocağının dibine kurulan konteyner yapılarına dökülen çöplerin ard...

GÖRELE’DE FINDK 16.00 TL

GÖRELE’DE FINDK 16.00 TL 16.00 TL fındık

BAŞKANIMIZDAN SOKAK HAYVANLARINA ARAÇ TAHSİSİ

BAŞKANIMIZDAN SOKAK HAYVANLARINA ARAÇ TAHSİSİ Görele Belediye Başkanımız Tolga Erener tarafından hayvanların ‘Görele Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne taşınm...

ÇAVUŞLU DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

ÇAVUŞLU DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI Çavuşlu beldesinde Park halindeki araç alev alev yandı. Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde akşam saatlerinde park h...

Görele'ye Rot-Balans Servisi Açıldı

Görele'ye Rot-Balans Servisi Açıldı Görele'de Oto Sanayi Sitesinde Rot-Balans Servisi Açıldı

SIIR KÖSESI

Sabiha Serin - Atam İzindeyiz

Sabiha Serin - Atam İzindeyiz

RÖPORTAJ

SİTE ANKET

Bu sene Fındık sizi mutlu etti mi ?

http://2.bp.blogspot.com/-bbL1Q71TD4Q/TVxJ8jhfAzI/AAAAAAAACAI/vX6pjg3a4pY/s1600/findik_resimleri.jpg

Ankete Katil »